Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Corey Goode:Tối ưu cho quá tình chuyển đổi.

Corey Goode với Nick là GoodETxSG

Corey Goode đã tổng kết một phương án tối ưu cho quá trình chuyển đổi của một cá nhân hiện nay( 2016) vào thời đại mới trên Trái đất.

Mỗi ngày tập trung vào những hành động theo hướng "Phục vụ Tha nhân". Tập trung nhiều hơn vào "Yêu thương" và tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao mức độ rung động Ý thức cá nhân cùng với nâng cao rung động thân xác vật lý của bạn.  Phải học cách "Hãy tha thứ cho bản thân và tha thứ cho những người khác" (khi tha thứ như vậy sẽ "Dỡ bỏ Nghiệp chướng"). Khi một người làm được điều này thì sẽ thay đổi  rung động của Hành tinh Trái đất, "Chia sẻ ý thức cá nhân tốt lành đó cho toàn Nhân loại" và "Chuyển đổi Ý thức Nhân loại thành Đồng nhất thể" (thậm chí có thể nhận thấy"Ý thức Đồng nhất thể" đó là chính bạn và tôi).Every day focus on becoming more “Service To Others” oriented.Focus on being more “Loving” and “Focus on raising your Vibrational and Consciousness Level” and to learn to “Forgive Yourself and Others” (thus “Releasing Karma”).This will change the Vibration of the Planet, the “Shared Consciousness of Humanity” and “Change Humanity One Person at a time” (even if that “One Person” is yourself.).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét