Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Kế hoạch giải phóng toàn cầu!


Kế hoạch giải phóng toàn cầu!

Kế hoạch của các Lực lượng của Ánh sáng, nhằm giải phóng hành tinh!

Nguồn: http://www.xekleidoma.info
Bởi Xekleidoma .

Kế hoạch của các Lực lượng Ánh sáng để giải phóng Hành tinh  và cư dân của Trái đất  bao gồm ba giai đoạn:

1 - Loại bỏ quyền lực của các Lực lượng Đen tối bằng cách: làm suy yếu và loại bỏ cấu trúc quyền lực của họ. Kiểm soát, xóa bỏ toàn bộ công nghệ Đen tối đang nô lệ Hành tinh và Nhân loại. Nâng cao nhận thức trong Nhân loại và chuẩn bị cho sự kiện.
2 - Bắt giữ và xét xử các Cá nhân đang phục vụ cho Lực lượng Đen tối. Bắt đầu với những thay đổi cơ bản trong quản trị, tài chính, truyền thông, sức khỏe và khoa học.  Đưa  thành viên của Cabal/Illuminati/ Deep State ra xét xử trước công lý.
3 - Làm sạch và chữa lành cho Hành tinh và con người. Tiết lộ lịch sử thật sự của Trái đất, tiết lộ sự tồn tại của Các chủng loài Nhân từ thông minh ngoài Trái đất và đưa mọi người trở lại với chánh niệm, ra khỏi những quan niệm sai lầm và ảo tưởng của đầu óc. Trả lại cho Nhân Loại thân phận thật đầy huy hoàng.