Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Kỹ năng nhận biết lừa dối và chống thao tác tâm thần( Phần 3 ) .Kỹ năng nhận biết lừa dối và chống thao tác tâm thần( Phần 3 ) 

9- Kỹ năng 9 : Không căng quá, không trùng quá .
 Giữ thế giới quan và hệ thống niềm tin của Em cần không quá cứng nhắc và cũng không quá yếu mềm. Em cần có quan điểm tự tin vào bản thân đủ cứng vững trước mọi lời tấn công thao tác. Đồng thời hệ thống niềm tin của em phải có đủ cởi mở để thay đổi bất cứ lúc nào khi cần phải thay đổi.  Giữ một tâm hồn cởi mở nhưng vẫn cần có một bộ não tinh anh sáng suốt. Cởi mở với các thông tin mới, nhưng cần sáng suốt sàng lọc để ngăn chặn các thao tác tâm thần để không bị lừa dối. Cởi mở với trí tuệ sáng suốt, với tính nhận xét tinh tường, không phải cởi mở ngu si đờ đẫn mở đường cho những người chuyên lừa dối tấn công em .

Quan điểm của em có thể ví như một cây đàn. Nếu bảo thủ quá, giống như dây đàn quá căng, sẽ vang lên những tiếng đàn chát chúa. Nếu cởi mở quá, giống như dây đàn quá chùng, tiếng đàn sẽ não nề buồn thảm. Quan điểm và niềm tin của em cần không quá căng và không quá chùng. Cân bằng ở giữa và điểm cân bằng này cũng sẽ thay đổi theo thời gian.