Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Arcturian: Buông bỏ các thói quen của con người.( Phần 1).


Arcturian: Buông bỏ các thói quen của con  người.

Ngày 05 tháng 11, 2013
Các Arcturians nói .

Để quay trở lại các thực tại có tần số rung động cao hơn, bạn sẽ cần phải buông bỏ phần lớn các thói quen con người của bạn. Bạn không phải chỉ là cơ thể này. Tuy nhiên, bạn đang phải mặc cơ thể của con người, bạn đang cư trú trong thân xác 3D của bạn. Cơ thể này không phải là bạn. Nó chỉ đơn thuần là hình thức thân thể mà bạn phải sử dụng để tham gia vào cuộc sống trong chiều thứ ba.