Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 74 : Robot Sinh học tu luyện Tâm linh.
Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 74 :  Robot Sinh học tu luyện Tâm linh. 


Một đoạn vấn đáp trên mạng : 

[ Đời như không, Đạo như không. Kẻ lấy đời làm đạo, Kẻ lấy đạo làm đời. Đừng: Đừng lấy đời làm đạo Đừng lấy đạo làm đời.

Kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm... Cảm ơn Huynh những chia sẻ trong suốt những năm qua !!] Vâng cám ơn, đã quan tâm.


[ Quay đầu là bờ Lập địa thành phật Ai..ai cũng có thể thành Phật !]
Vâng

[Trong đời có đạo Trong đạo là đời Đời đạo như một Là viên thông đạo đời.. Chia sẻ cùng huynh !

Không đời thì đạo độ cho ai? đạo sẽ vô dụng! Không đạo thì đời còn ý nghĩa gì? đời thật vô nghĩa! Tâm linh gắn liền với cuộc sống là vậy...

Quay đầu là bờ (nếu cảm thấy hành trình đã kết thúc,đã viên thông đạo đời). Quay đầu là bờ, là quay vào trong Tự Tánh của mình... Tự Tánh vốn trống không. Tự Tánh vốn thanh tịnh. Tự Tánh Đức Như Lai, là đất phật cho những phật...]

Nói câu nào của mình đi. Mấy câu đó nhiều người nói từ xưa rồi. Trong kinh điển cũng có nhiều.
Nếu không tự nói được thì làm ơn im lặng dùm . 

---------------