Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Ashtar: Thay đổi hệ thống tài chính là Nền tảng cho Công bố


Ashtar: Thay đổi hệ thống tài chính là Nền tảng cho Công bố
Ngày 15 tháng 6 năm 2013

Dẫn kênh : Philipp

Tại thời điểm này rất nhiều điều đang xảy ra trong thế giới của bạn. Thế giới hỗn loạn bên ngoài đang làm  cho nhiều bạn nghi ngờ kế hoạch của Thiên Chúa. Nhiều người trong số bạn đang tự hỏi, làm thế nào những sự kiện tuyệt vời như trong các thông điệp đã nói có thể xảy ra ? Có rất nhiều thông điệp nói về tình yêu và hòa bình, hứa hẹn với bạn những điều tuyệt vời nhất, trong khi dường như hỗn loạn, bạo lực và áp bức vẫn đầy rẫy  trên toàn thế giới