Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Hathors :Mạng che mặt mỏng dần. Tìm kiếm lòng từ bi và hiểu rõ giá trị của bạn.

HATHOR 


Các Hathor: Mạng che mặt mỏng dần. Tìm kiếm lòng từ bi và hiểu rõ giá trị của bạn.

Ngày 18 Tháng chín, 2013

Dẫn kênh: Wes Annac

Căn cứ vào những gì bạn chọn để chấp nhận như là  thực tại của bạn, căn cứ vào những gì bạn có thể làm và biểu hiện, chúng tôi có thể cảm thấy rằng, nhiều bạn đã sẵn sàng để mở rộng những khả năng tâm linh của mình. Nhưng  nhiều bạn vẫn còn cảm thấy có một tấm màn che ở giữa bạn và chúng tôi.