Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Hồ Titicaca và Đĩa vàng Mặt Trời


Hồ Titicaca liên quan đến quá trình Thăng Thiên của Nhân Loại với nhiều cách khác nhau. Năng lượng tỏa ra từ hồ Titicaca sẽ kích hoạt ý thức của mỗi cá nhân trong mỗi và nhiều chiều không gian bằng cách nâng cao tần số rung động trong mỗi người để đạt cộng hưởng với tần số của các chiều không gian . Tại Hồ Titicaca các tần số của năng lượng là dành riêng cho nhân loại và như vậy năng lượng kích hoạt ý thức luôn có sẵn cho những người liên kết với nguồn năng lượng của Hồ .

12 Đại Linh Địa trên Trái đất


Cũng như hệ thông Luân xa của con người , Trái đất cũng có 1 hê thống Luân xa .Chức năng của Hệ thống Luân xa Hành tinh này là thu nhân năng lượng từ vũ trụ , phân phối lại trên khắp mặt đất , tạo thành một mạng lưới Linh khí nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi loài sinh sống trên bền mặt trái đất .