Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 1


Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức.
 Một thông báo của Hathor qua Tom Kenyon
Ngày 30 tháng 8, 2013.

" Em hỏi tôi , và tôi không thể trả lời,
Vì đó là Thiên cơ,
Nhưng tôi dịch bài này dành cho E 
Hy vong Em hiểu và tự chuyển đổi ." 

Xin lưu ý: Đây là một bản tổng kết từ những thông điệp từ các đình Hathor. Bản thông điệp chỉ thích hợp cho thời gian này, khi chúng ta đang tham gia vào liên quan đến những thay đổi lớn .

Định nghĩa.

Các Nút hỗn loạn là cụm các sự kiện hỗn loạn. Theo Hathor, Trái đất đã bước vào một Nút hỗn loạn. Kết quả là  mức độ ngày càng tăng của sự hỗn loạn, bao gồm những đợt động đất, núi lửa hoạt động, mô hình thời tiết bất thường, suy kiệt sinh thái, cũng như kinh tế, xã hội và chính trị bất ổn.

Quá trình chuyển đổi của nhận thức thường xuất hiện khi một mất mát lớn đã xảy. Đó là khi chúng ta sẵn sàng rời bỏ một thực tế cũ đã xụp đổ nhưng một thực tế mới vẫn chưa hình thành đầy đủ.

Dấu hiệu tri giác là một thuật ngữ mà Hathor sử dụng để mô tả cách chúng ta nhận thức thế giới thông qua sử dụng năm giác quan của chúng tôi.