Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều.Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều.

Thông điệp của Hội đồng các Thiên thần, Tổng lãnh thiên thần Michael và Hội đồng Pleiadian thông qua Goldenlight: Kết hợp với Linh thể Bậc cao để tạo ra Sinh mệnh đa chiều. Đó là cơ sở cho  Xã hội trong chiều kích cao của bạn trên Trái đất

Ngày 30 tháng 12 2013.

Bạn đang trở thành Sinh Mệnh đa chiều. Xã hội đa chiều.

Có nhiều sự kiện đang xảy ra, ngay bây giờ, trên Trái đất, đều hướng tới việc xây dựng một xã hội mới, trong chiều kích cao hơn 3D. Việc hình thành Xã hội trong chiều Kích cao đang xảy ra, thông qua việc neo đậu các nguồn năng lượng từ chiều kích cao vào cơ thể của mỗi người trên trái đất. Mỗi người dân trên Trái đất và nhất là các Lighworkers, đang thông qua kết nối giữa cơ thể của họ với các Linh thể bậc cao, để mang năng lượng rung động cao vào trong cơ thể của họ và đồng thời, những người đó đang dần trở thành các Sinh mệnh đa chiều kích.