Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Giàu có qua các thời đại .
Giàu có qua các thời đại .

Loài người đã trải qua nhiều thời đại, trải qua nhiều nền văn minh. Từ thời đại văn minh săn bắn hái lượm, tới thời đại nông nghiệp, rồi tới thời đại công nghiệp. Gần đây là thời đại thông tin và đang tiến vào thời đại Tâm linh. 

Mỗi thời đại đều có những đặc tính khác nhau, quan niệm về giàu có cũng hoàn toàn khác nhau.