Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Trưởng Thành Tâm Linh.


Trưởng Thành Tâm Linh .

Dẫn Kênh: LISA Renee
http://www.energeticsynthesis.com/
Ngày 19 tháng 4, 2014

Gia đình Tâm Linh Yêu Quý ,

Khi chúng ta đi vào con đường trưởng thành Tâm linh thì sẽ trải nghiệm một sự thức tỉnh Tâm linh mạnh mẽ. Đó cũng là giai đoạn kinh nghiệm khuếch đại các kết nối trực tiếp vào các Nguồn năng lượng mới trong Thiên Hà. Thời gian và không gian đang được tổ chức lại. Quá trình chuyển hóa và kích hoạt các thông tin đang chứa bên trong cơ thể của mỗi người và cả của cơ thể hành tinh đang đồng thời diễn ra. Đang có sự điểu chỉnh nâng cấp lại toàn bộ Mạng lưới Ánh sáng lá chắn của Hành tinh, mục đích là để đồng bộ hóa Ý thức của của mỗi người dân, Ý thức chung của Nhân loại, Ý thức của Hành tinh Trái đất hòa hợp ăn khớp với Ý thức Vũ trụ.