Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Năng Lượng Miễn Phí -Thông điệp từ Liên bang Galactic của ánh sáng 5/28/12


Tuyên Bố Dự án :

Thiết bị Năng lượng Miễn phí sẽ được cung cấp cho các khu vực sẵn sàng tham gia vào các dự án này của chung tôi. Những gì chúng tôi muốn làm là cung cấp cho các hộ gia đình của bạn năng lượng miễn phí thông qua một thiết bị cùng công nghệ mới , cung cấp năng lượng sạch tới tận từng nhà nhà của bạn. Các dự án này sẽ được thực hiện trên cấp độ toàn thế giới và muc đích cuối cùng của dự án này là mỗi hộ gia đình trên hành tinh của bạn sẽ được cung cấp tiến bộ công nghệ này và cung cấp năng lượng sạch mà không có bất kỳ chi phí nào để mua sắm thiết bị hay thuê bao của công nghệ này.