Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Hội nghị mang tính đột phá -Phần 1


Hội nghị mang tính đột phá


Ngày 24 và 25 Tháng 1, 2015 có một cuộc tụ họp lớn của các Lightworkers ưu tú hàng đầu trên toàn thế giới tại Đài bắc, Đài loan. Tại đây có rất nhiều thông tin có giá trị đã được tiết lộ. Tại đây có nhiều thông tin quan trong đã được làm sáng tỏ. Sau đây là bản ghi chú của thành viên Cheryl Scott ghi lại những thông tin chính yếu của hội nghị. Bản ghi chú này được phép phổ biến rộng rãi bởi sự đồng ý của ban tổ chức Hội nghị, cùng với người tổ chức Hội nghị có tên là là Cobra.

Cám ơn Cheryl rất nhiều , đã có những ghi chú tuyệt vời và chia xẻ với các Lightworkers chúng tôi.

Biophoton: Các đặc tính.

Các tính chất của biophoton


Cường độ phát xạ của Biophoton với các nguồn sáng khác.
Thông tin do phòng thí nghiệm Kyobayashi lab - Japan cung cấp. 


1- Biophoton có cường độ phát xạ thấp và  cực thấp. 

 Cường độ phát xạ biophoton ít hơn 10^-16 W / cm 2 , tức là quá yếu để  cho mắt người có thể nhìn thấy được. Mắt người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng có cường độ từ 10^-13 W/cm2 trở lên. Biophoton hoàn toàn không phải bức xạ nhiệt phát sinh từ thân nhiệt cơ thể. Biophoton là phát xạ sinh học ở mức độ tế bào.