Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Cập nhật Sheldan Nidle- 04/02/2014Cập nhật Sheldan Nidle-04/02/2014

8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Thực tế của các bạn đang thay đổi nhanh chóng. Trong đó, các âm mưu đen tối đã để lại một lịch sử khủng khiếp cho Nhân loại. Mạng lưới rộng lớn của sự giàu có và quyền lực bất chính đang bị bắt buộc phải thay đổi. Những cách thức cũ mà các thế lực đen tối đã từng sử dụng để duy trì quyền lực, giờ đây không còn hiệu quả nữa. Quyền lực mà các nhóm đen tối đã nắm giữ hàng triệu năm, đang được chuyển giao cho những nhóm có ý thức cao hơn và nhân đạo hơn. Các nhà lãnh đạo mới trong thực tế của bạn đều hiểu được bản chất tinh tế của quá trình chuyển đổi theo yêu cầu của Thiên Đàng.