Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Ba Nghị Định của Các ELOHIM

Ba Nghị Định của Các ELOHIM yêu cầu Lightworkers trên Trái đất


Mở đầu :

"Tôi cầu nguyện rằng tôi bây giờ hoàn toàn phù hợp với Tôi, Tôi Là hiện diện của sự tiến hóa cao nhất của Tôi."

Nghị định số MỘT :( nói ba lần):

"Theo Nghị định Thiên Chúa, trong Danh Chúa và theo Luật của Ban Ơn , tôi yêu cầu các lãnh vực cao nhất của Ánh sáng : Hành động ngay trên danh nghĩa của Tôi và tuân theo  Trật Tự Tối  Cao của Thiên Chúa trong  việc làm sạch và Ascension đầy đủ của Trái đất."

Nói to các Nghị định trên  ba lần, sau đó hãy nói dòng sau một lần -
 “ Thật đúng vậy , Nó luôn là vậy, và nó đã được hoàn thành”

Nghị định số HAI (nói ba lần):

. "Theo Nghị định Đức Chúa Thánh Thần, trong Tên của Thiên Chúa, theo Luật của Ban Ơn, Tôi yêu cầu các lãnh vực cao nhất của Ấnh sáng để :chuyển đổi và loại bỏ cấu trúc hạ tầng tiêu cực ,bao gồm loại bỏ các  lập trình tiêu cực , các các thiết bị năng lượng, các sóng hạ âm có hại và các thiết bị  khác đã được đặt trong hoặc xung quanh các cấu trúc trái đất và  cơ quan tinh tế của trái đất, về bất kỳ cấp độ hoặc chiều không gian, với ý định tiêu cực gây ra sự gián đoạn, phá hủy hoặc gây  hỗn loạn trong cấu trúc của Trái Đất hoặc trong Nhân loại “

 . Việc ủy quyền này dựa trên các phán quyết gần đây của các Elohim rằng: Cần loại bỏ  những hành vi được coi là lợi dụng và không lành mạnh của nhân loại và các dạng sống trên Trái đất.

Tôi yêu cầu Lực lượng Ánh sáng Cao Nhất của Thiên Chúa để mang  tất cả các hoạt động có hại  đó, liên kết với các phán quyết mới  Elohim, do đó đáp ứng đầy đủ các các yêu cầu cho phán quyết của  Elohim để cho phép kết quả trên Trái đất là phù hợp nhất với Kế hoạch của  Thượng đế. "

Nói to các Nghị định trên  ba lần, sau đó hãy nói dòng sau một lần -
 “ Thật đúng vậy , Nó luôn là vậy, và nó đã được hoàn thành”

Nghị định số BA (nói ba lần)

. "Theo Nghị định Đức Chúa Thánh Thần, trong Tên của Thiên Chúa, theo Luật của Ban Ơn, Tôi yêu cầu các lãnh vực cao nhất của Ánh sáng để loại bỏ và chuyển đổi một cách thoải mái nhất có thể, bất cứ ý nghĩ tiêu cực, cơ sở hạ tầng xấu,các lập trình phi pháp , các trường năng lượng gây hại, những ý tưởng xâm lược, các thực thể hoặc các thiết bị  xấu trong Thân thể hoặc các Linh thể  của Tôi, trong bất kỳ cấp độ hoặc chiều không gian nào , mà không có trong Trật tự Thần Thánh, và không thật sự tốt nhất cho Tôi
.
Tôi yêu cầu cầu Lực lượng Ánh sang Cao nhất  của Thiên Chúa để mang lại cho Tôi một Thực tế tốt  nhất cho Trái đất, nếu thực tế đó  thật sự của Tôi và là   tốt  nhất. "

Nói to các Nghị định trên  ba lần, sau đó hãy nói dòng sau một lần -
 “ Thật đúng vậy , Nó luôn là vậy, và nó đã được hoàn thành”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét