Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Dấu Hiệu thức tỉnh Tâm linh - Video

Đây là một video rất hay do Huy HolyFire sưu tầm và dịch , Pika add phụ đề và upload.

các thông tin trong đoạn video này mô tả các dấu hiệu của một người đang trong giai đoạn phát triển tâm linh . Nõ có tính thời sự và Chỉ dẫn cao cho thời gian chuyển đổi này của Nhân Loại ( bây giờ là đầu tháng 3 - 2012 )
Xin cám ơn HuyHolyFire và Pika .

http://www.youtube.com/watch?v=5_vbjMPjEu4&feature